03 lưu ý về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Thuế thu nhập cá nhân

Người lao động (“NLĐ”) phải trích nộp thuế thu nhập cá nhân (“Thuế TNCN”) từ tiền lương của mình vào Ngân sách Nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Ở phía bên kia, người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) cũng có một phần nghĩa vụ đối với khoản Thuế TNCN này. Vậy, trách nhiệm của NSDLĐ đối với Thuế TNCN của NLĐ được pháp luật quy định như thế nào? BLawyers Vietnam sẽ phân tích dưới đây:

1. Nghĩa vụ đăng ký thuế TNCN cho NLĐ

NSDLĐ có nghĩa vụ đăng ký thuế TNCN cho NLĐ khi NLĐ nộp thuế TNCN thông qua NSDLĐ và có ủy quyền cho NSDLĐ. Theo đó, NSDLĐ có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế của NLĐ vào tờ khai đăng ký thuế theo mẫu và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp NLĐ làm việc cho nhiều NSDLĐ trong một kỳ nộp thuế thì một trong những NSDLĐ sẽ phải đăng ký thuế cho NLĐ theo ủy quyền của NLĐ.

Nếu NLĐ nộp thuế TNCN không qua NSDLĐ hoặc không ủy quyền cho NSDLĐ đăng ký thuế thì trách nhiệm đăng ký thuế thuộc về NLĐ.

2. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế TNCN thay cho NLĐ

NSDLĐ có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế TNCN thay cho NLĐ, trừ các trường hợp mà NLĐ phải trực tiếp kê khai thuế với cơ quan thuế theo quy định. Theo đó, NSDLĐ kê khai thuế TNCN thay cho NLĐ theo tháng hoặc quý. Riêng đối với trường hợp NSDLĐ lựa chọn kê khai thuế TNCN theo quý thì phải thuộc diện khấu trừ thuế TNCN theo quy định và khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Trường hợp NLĐ làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của NSDLĐ, thì NSDLĐ khấu trừ thuế TNCN và nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục bảng (theo mẫu) xác định số thuế TNCN phải nộp tại các địa phương cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đồng thời, NSDLĐ nộp số thuế TNCN của NLĐ vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi NLĐ làm việc.

Cụ thể:

  • Đối với thu nhập của NLĐ có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: Hàng tháng NSDLĐ khấu trừ thuế căn cứ vào thu nhập tính thuế và thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tạm tính các khoản giảm trừ để tính số thuế TNCN phải nộp và khấu trừ thuế TNCN theo quy định.
  • Đối với các khoản tiền công, tiền chi khác cho NLĐ không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng: NSDLĐ phải tạm khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên số thu nhập trả cho NLĐ.

Tuy nhiên, nếu NSDLĐ không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/ quý nào thì không phải khai thuế TNCN của tháng/ quý đó.

Ví dụ: Trong tháng 01/2023, công ty A thực hiện kê khai thuế TNCN theo tháng và có sử dụng 5 NLĐ nhưng không phát sinh việc trả lương cho những NLĐ này. Do đó công ty A không phải kê khai thuế TNCN cho NLĐ trong tháng 01/2023. Tuy nhiên, vào tháng 02/2023, công ty A trả lương cho những NLĐ với mức lương 7.000.000 – 9.000.000 đồng, mặc dù NLĐ không phải nộp thuế TNCN nhưng công ty A vẫn phải khai thuế TNCN cho NLĐ của mình trong tháng 02/2023.

3. Trách nhiệm quyết toán thuế TNCN cho NLĐ

NSDLĐ có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN thay cho NLĐ nếu NLĐ là cá nhân cư trú đủ điều kiện và có ủy quyền cho NSDLĐ, bao gồm các trường hợp sau:

  1. NLĐ ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm NSDLĐ quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời nếu có thu nhập vãng lai ở các nơi khác với mức bình quân tháng trong năm không quá 10.000.000 đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;
  2. NLĐ được điều chuyển từ NSDLĐ cũ đến NSDLĐ mới do NSDLĐ cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc NSDLĐ cũ và NSDLĐ mới trong cùng một hệ thống; hoặc
  3. NLĐ nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế.

Tuy nhiên, NSDLĐ được NLĐ uỷ quyền quyết toán nhưng NSDLĐ không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải quyết toán thuế TNCN.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 05/02/2024

Người viết: Minh Trương

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.