07 trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Khi có ý định đầu tư nghiêm túc và lâu dài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài thường tìm hiểu làm sao được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư (“GCNĐKĐT”). Một vấn đề khác không kém quan trọng là các trường hợp cơ quan Nhà nước Việt Nam thu hồi giấy phép này. Việc thu hồi giấy phép rõ ràng là một rủi ro ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch kinh doanh, tiền bạc và công sức của nhà đầu tư nước ngoài. BLawyers Vietnam sẽ nêu sơ lược về vấn đề này.

I. 07 trường hợp thu hồi GCNĐKĐT

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thu hồi GCNĐKĐT trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, cụ thể như sau:

 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư/ Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật khi thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự; và
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

II. Thẩm quyền thu hồi GCNĐKĐT

Cơ quan đăng ký đầu tư được nhắc đến tại Mục I ở trên gồm:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thu hồi GCNĐKĐT đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp thuôc thẩm quyền của cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi GCNĐKĐT đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp thuôc thẩm quyền của cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư thu hồi GCNĐKĐT đối với dự án đầu tư sau đây:
  • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
  • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
  • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

III. Hành động sau khi bị thu hồi GCNĐKĐT

Sau khi bị thu hồi GCNĐKĐT, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc thanh lý dự án đầu tư như sau:

 • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản;
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư tuân thủ việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Lưu ý, trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 14/11/2022

Người viết: Tuyến Phạm

Maybe you want to read:

Tại sao báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư tại Việt Nam đóng một vai trò tối quan trọng?

Các khoản thu nhập nào của doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật Việt Nam?

Các nguyên tắc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.