Bản tin Pháp luật tháng 09/2023 (Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Giao dịch điện tử và Đấu thầu)

Bản tin pháp luật tháng 9

Bản tin pháp luật Việt Nam #14 mang đến bạn các thông tin sau:

BẢN TIN PHÁP LUẬT

I. Luật bảo vệ người tiêu dùng 2023

Vào ngày 20/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật bảo vệ người tiêu dùng số 19/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 với các nội dung đáng chú ý như sau:

1. Bổ sung quyền lợi của người tiêu dùng: Người tiêu dùng sẽ có một số quyền mới như quyền được tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững; quyền được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ công; và quyền yêu cầu tổ chức hoặc hỗ trợ thương lượng để giải quyết tranh chấp phát sinh .

2. Xác định 07 nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bao gồm: người cao tuổi; người khuyết tật: trẻ em; người dân tộc thiểu số; người sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi: người bị bệnh hiểm nghèo và thành viên hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Bổ sung hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp; tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết lập, vận hành, cung cấp dịch vụ nền tảng số.

4. Bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh phải bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán, cung cấp cho người tiêu dùng. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng; làm rõ thời hạn tính lại bảo hành trong trường hợp đổi mới sản phẩm, hàng hóa; tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng.

5. Bổ sung quy định về phương thức giải quyết tranh chấp tại tòa: Sửa đổi quy định về thủ tục rút gọn áp dụng để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng thì được giải quyết theo thủ tục rút gọn mà không phải đáp ứng các điều kiện quy định pháp luật.

6. Bổ sung trách nhiệm cụ thể của từng UBND cấp tỉnh, huyện và xã để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, UBND cấp tỉnh trong việc: xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thực hiện việc giao nhiệm vụ cho tổ chức xã hội có tôn chỉ, mục đích tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng cơ chế phối hợp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại trung ương và tại địa phương.

II. Luật Giao dịch điện tử 2023

Vào ngày 22/6/2023, Quốc hội ban hành Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 với các nội dung đáng chú ý như sau:

1. Bổ sung các khái niệm mới

1.1  Chữ ký điện tử: là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu;

1.2   Chữ ký số: là chữ ký điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng, gồm khóa bí mật và khóa công khai, trong đó khóa bí mật được dùng để ký số và khóa công khai được dùng để kiểm tra chữ ký số. Chữ ký số bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ nhưng không bảo đảm tính bí mật của thông điệp dữ liệu;

1.3  Hợp đồng điện tử: là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu; và

1.4  Dữ liệu điện tử: là dữ liệu được tạo ra, xử lý, lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

2. Quy định về chữ ký số được công nhận là chữ ký điện tử nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây
 1. Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký đối với thông điệp dữ liệu;
 2. Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông điệp dữ liệu được chấp thuận;
 3. Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm ký;
 4. Mọi thay đổi đối với thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện;
 5. Phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số; và
 6. Phương tiện tạo chữ ký số phải bảo đảm dữ liệu tạo chữ ký số không bị tiết lộ, thu thập, sử dụng cho mục đích giả mạo chữ ký; bảo đảm dữ liệu được dùng để tạo chữ ký số chỉ có thể sử dụng một lần; không làm thay đổi dữ liệu cần ký.
3. Bổ sung điều kiện chuyển đổi văn bản giấy sang thông điệp điện tử

Thông điệp dữ liệu được chuyển đổi từ văn bản giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau :

 1. Thông tin trong đó được bảo đảm toàn vẹn như văn bản giấy;
 2. Thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu;
 3. Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ văn bản giấy sang thông điệp dữ liệu và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi; và
 4. Trường hợp văn bản giấy là giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, văn bản chấp thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành thì phải có thêm chữ ký số của cơ quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Bổ sung các quy định mới về chứng thư điện tử

4.1. Khái niệm về chứng thư điện tử: là giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, văn bản chấp thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành dưới dạng dữ liệu điện tử.

4.2. Thông tin trong chứng thư điện tử có giá trị pháp lý khi đáp ứng các quy định sau :

 1. Chứng thư điện tử được ký bằng chữ ký số của cơ quan, tổ chức phát hành;
 2. Thông tin trong chứng thư điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh; và
 3. Trường hợp pháp luật yêu cầu chỉ ra thời gian liên quan đến chứng thư điện tử thì chứng thư điện tử phải có dấu thời gian.

Lưu ý: Chứng thư điện tử do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận tại Việt Nam.

III. Luật đấu thầu 2023

Vào ngày 23/6/2023, Quốc hội ban hành Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 (“Luật Đấu Thầu 2023”) với những nội dung đáng chú ý như sau:

1. Hai đối tượng áp dụng mới của Luật

Bên cạnh 10 đối tượng của Luật Đấu Thầu số 43/2013/QH13, Luật Đấu Thầu 2023 bổ sung 2 nhóm đối tượng hoạt động lựa chọn nhà thầu như sau:

 1. Các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; và
 2. Gói thầu trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật, máy móc, thiết bị hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước.
2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

 1. Phân chia điều kiện về thành lập doanh nghiệp giữa nhà thầu, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
  1. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; và
  2. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài.
 2. Bổ sung các tiêu chí về tư cách hợp lệ đối với nhà thầu, nhà đầu tư:
  1. Không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; và
  2. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 3. Bổ sung tiêu chí về tư cách hợp lệ đối với nhà thầu là hộ kinh doanh:
  1. Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;
  2. Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; và
  3. Đáp ứng điều kiện về một số tiêu chí của nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức.
3. Hành vi thông thầu và hành vi cản trở bị cấm trong hoạt động đấu thầu

Luật Đấu Thầu 2023 đã bổ sung, quy định chi tiết các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu như sau:

 1. Đối với hành vi thông thầu
  • Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu hoặc rút hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;
  • Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu; và
  • Nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.
 2. Đối với hành vi cản trở
  • Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;
  • Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
  • Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu;
  • Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; và
  • Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ luật sư BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày viết: 25/9/2023

Tác giả: BLawyers Vietnam

Đội ngũ thực hiện Bản tin cập nhật tin tức pháp lý

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

NỀN TẢNG ÂM THANH

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

✍ Legal News and Update Team
📩 legalnews@blawyersvn.com

CÁC BẢN TIN PHÁP LUẬT ĐÃ ĐĂNG

Tải bản chất lượng cao tại đây :

Bản tin Pháp luật #14 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác của BLawyers Vietnam: Bản tin Pháp luật tháng 06/2023/ Bản tin pháp luật tháng 07/2023

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.