Bản tin pháp luật Việt Nam tháng 03/2023 (Bất động sản, Thuế)

Bản tin pháp luật Việt Nam số 8 mang đến bạn các thông tin sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT

I. Một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP đề ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững với những nội dung đáng chú ý như sau:

 • Nghị quyết này đặt các mục tiêu như sau:
  • Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản;
  • Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tăng nguồn cung, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản hợp lý hơn, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân; và
  • Theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung – cầu và đảm bảo vận hành lành mạnh theo cơ chế thị trường.
 • Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp:
  • Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, hoạt động huy động vốn (bao gồm hoạt động phát hành trái phiếu) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật;
  • Kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá. Đồng thời, tạo điều kiện, không làm cản trở các doanh nghiệp (có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh…) có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển;
  • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm; và
  • Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách an toàn, lành mạnh, bền vững.
 • Nghị quyết này được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản tại Việt Nam. Theo đó, Chính phủ cần triển khai Nghị quyết này một cách cẩn thận và có kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, chi tiết với các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam trong tương lai gần.

II. Giảm tiền thuế đất, thuế mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg đề ngày 31/01/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với các nội dung đáng chú ý như sau:

 • Đối tượng áp dụng:
  • Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (“người thuê đất, thuê mặt nước”);
  • Người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
 • Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
  • Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có); và
  • Mức giảm tiền thuê được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.
 • Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Mẫu tại ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg; và
  • Bản sao quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2023;
  • Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước do người thuê đất, thuê mặt nước; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và pháp luật về quản lý thuế.

III. Nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng khi cung cấp dịch vụ tại nước ngoài

Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 4423/CTHN-TTHT đề ngày 09/02/2023 về việc nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng khi thực hiện dự án tại nước ngoài. Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời công văn số 23.01/2023/CV-CK của Công ty TNHH CK Engineering Việt Nam (“Công ty”) vướng mắc về xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) khi thực hiện dự án tại nước ngoài với các ý kiến như sau:

 • Căn cứ vào Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC trường hợp Công ty có hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài cho tổ chức nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 9.2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.
 • Ngoài ra, khi hoạt động cung cấp dịch vụ vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai bên nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam theo Điều 9.1 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí. Công ty tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.
 • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. Hợp đồng đầu ra giữa Công ty ký với khách hàng nước ngoài thuộc trường hợp xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 9.2 Thông tư 219/2013/TT-BTC
 • Công ty căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật được trích dẫn trong Công văn 4423/CTHN-TTHT này để thực hiện theo quy định.

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

 1. Tặng cho tài sản của doanh nghiệp và lưu ý theo quy định của pháp luật Việt Nam 
 2. Tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ có thể được giải quyết bằng Trọng tài thương mại tại Việt Nam không? 
 3. 04 lưu ý về giấy phép xây dựng đối với lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 
 4. Nhà đầu tư nước ngoài không cư trú cần lưu ý gì khi đầu tư Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30 và Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ? 

VIDEO ĐÃ ĐĂNG

[Luật Việt Nam] Nhà đầu tư tạm ngừng dự án đầu tư ở Việt Nam cần làm gì?

Luật sư của BLawyers Vietnam đã đưa ra 4 vấn đề gồm:

1. Điều kiện để nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư theo luật Việt Nam
2. Thủ tục nhà đầu tư cần thực hiện
3. Hồ sơ cần chuẩn bị
4. Mức phạt khi không thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

SỰ KIỆN SẮP TỚI

BÀN LUẬN VỀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI

Thời gian: 23/3/2023-14/4/2023

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Cơ quan tổ chức:

 • VIAC
 • Đơn vị phối hợp

Xem thêm chi tiết tại: Chuỗi hoạt động: Bàn Luận Về Quy Định Liên Quan Đến Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Phương Thức Trọng Tài | VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (viac.vn)

Tải bản đẹp: 

Bản tin #8 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Bản tin tháng 01/2022 / Bản tin tháng 12/2022

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.