Bản tin pháp luật Việt Nam tháng 4/2023 (Trái phiếu doanh nghiệp, Xây dựng, Thuế)

Newsletter

Bản tin pháp luật Việt Nam số 9 mang đến bạn các thông tin sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT

I. Chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và quốc tế

Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP đề ngày 05/3/2023 về một số quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và ra thị trường quốc tế với những nội dung đáng chú ý như sau:

– Về nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu của doanh nghiệp phát hành trái phiếu:

Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước nếu doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư thì có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu theo các nguyên tắc sau đây:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó;
  • Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận;
  • Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

– Về thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

Khi thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Tuân thủ về nguyên tắc đàm phán để thanh toán gốc, lãi của trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác;
  • Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư;
  • Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận).

– Các đợt chào bán trái phiếu đã gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khoán trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa hoàn thành việc phân phối trái phiếu thì tiếp tục thực hiện theo quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

II. Hướng dẫn một số quy định về hợp đồng xây dựng

Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD đề ngày 03/3/2023 về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng với các nội dung đáng chú ý như sau:

– Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

– Tạm thanh toán:

Việc tạm thanh toán được căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng lần tạm thanh toán để quyết định giá trị tạm thanh toán và biện pháp bảo đảm đối với các khoản tạm thanh toán, đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát vốn. Một số trường hợp cụ thể như sau:

 • Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi đến kỳ thanh toán chưa có dữ liệu điều chỉnh đơn giá, giá hợp đồng thì sử dụng đơn giá trong hợp đồng để thực hiện tạm thanh toán.
 • Đối với các sản phẩm, công việc, công tác đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thành theo đúng yêu cầu của hợp đồng thì căn cứ mức độ hoàn thành đối với từng trường hợp cụ thể và chi tiết đơn giá sản phẩm, công việc, công tác đó trong hợp đồng để thực hiện tạm thanh toán.
– Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:
 • Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia thực hiện theo công thức điều chỉnh cho một yếu tố chi phí nhân công tại mục I Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
– Sử dụng, vận dụng mẫu hợp đồng xây dựng:
 • Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này sử dụng cho loại hợp đồng tư vấn thực hiện công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình;
 • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này;
 • Mẫu hợp đồng EPC tại Phụ lục IV Thông tư này sử dụng cho loại hợp đồng trọn gói. Trường hợp áp dụng các hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh hoặc hợp đồng theo giá kết hợp, thì các bên căn cứ vào các quy định của pháp luật và Thông tư này để sửa đổi, bổ sung điều khoản của mẫu hợp đồng EPC để xác lập hợp đồng.

III. Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài

Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 11000/CTHN-TTHT đề ngày 13/03/2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài. Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời công văn số 007/CV-SHB FC của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (“Công Ty”) vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) cho người nước ngoài với các ý kiến như sau:

 • Trường hợp trong năm 2022, Công Ty có người nước ngoài nước ngoài không đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú theo quy định tại Điều 1.1 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì được xác định là cá nhân không cư trú và phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. Công Ty chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ 20% trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân theo quy định tại Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC;
 • Trường hợp năm 2023 và các năm tiếp theo, cá nhân người nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú theo quy định tại Điều 1.1 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 25.1 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 • Công Ty căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật được trích dẫn trong Công văn 11000/CTHN-TTHT này để thực hiện theo quy định.

Tải bản đẹp: 

Bản tin #9 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Bản tin tháng 03/2023 / Bản tin tháng 02/2023

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.