Bản tin tháng 12/2022

Bản tin pháp luật Việt Nam số 5 mang đến bạn các thông tin sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT

I. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quốc hội đã ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 đề ngày 10/11/2022 với những nội dung đáng chú ý sau:

 • Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
 • Đối với việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước, quyền của người lao động như sau:
  • Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.
  • Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
  • Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
 •  Doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước, tùy theo đặc điểm, tính chất tổ chức, hoạt động và điều kiện thực tế của tổ chức, được quyền lựa chọn áp dụng các quy định về thực hiện dân chủ và công khai nội dung áp dụng để người lao động được biết.
  • Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, các nội dung phải công khai bao gồm:

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan;

b) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động;

c) Các thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp đã ký kết, tham gia;

d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

e) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

f) Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết kiến nghị, phản ánh liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động;

g) Quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp;

h) Các nội dung khác về thông tin tài chính, quản lý tài sản công, về công tác cán bộ theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.

  • Hình thức công khai thông tin: niêm yết thông tin; thông báo tại hội nghị người lao động; tại hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp; tại các cuộc họp, giao ban của đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp; thông báo bằng văn bản đến toàn thể người lao động; thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp, …
 • Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

II. Luật Phòng, chống rửa tiền

Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 đề ngày 15/11/2022 với những nội dung mới đáng chú ý sau:

 • Bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
 • Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, đối tượng báo cáo xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.
 • Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng theo quy định sau đây:
  • Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách hàng;
  • Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng báo cáo phải nhận biết khách hàng quy định tại Điều 9 của Luật Phòng, chống rửa tiền;
  • Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện pháp quy định nêu trên, đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng.
 • Thêm dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được liệt kê:
  • Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc giao dịch thay cho đối tượng cá nhân khác.
  • Các giao dịch trực tuyến qua tài khoản liên tục thay đổi về thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ giao thức Internet (IP) ở nước ngoài.
 • Thêm dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán được liệt kê: Nhà đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.
 • Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023.

III. Một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính phủ đã ban hành Báo cáo số 474/BC-CP đề ngày 05/12/2022 về một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với những nội dung đáng chú ý sau:

 • Về sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Cơ quan soạn thảo xin được tiếp thu hoàn thiện Điều 128 dự thảo Luật theo hướng:
  • Quy định cụ thể về các trường hợp thỏa thuận về quyền sử dụng đất làm cơ sở để Nhà nước điều tiết phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất tạo ra và cải cách thủ tục hành chính tương ứng với mức độ, yêu cầu quản lý Nhà nước đối với từng trường hợp là thỏa thuận về quyền sử dụng đất nông nghiệp, không chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn; đồng thời quy định trường hợp thỏa thuận về quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất thì chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể.
  • Quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ của Nhà nước về thỏa thuận về quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thông qua các chính sách cụ thể như miễn thuế thu nhập đối với phần thu nhập từ tiền thuê đất trong thời gian thuê, thuê lại quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; cho phép lập dự án với phần diện tích đất do Nhà nước quản lý nằm xen kẹt trong khu vực đất thực hiện thỏa thuận và được Nhà nước thu hồi để giao, cho thuê cho nhà đầu tư thực hiện dự án không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không phải đấu thầu dự án có sử dụng đất; cho phép hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn được thực hiện thỏa thuận về quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Đồng thời, cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn thiện Điều 210 dự thảo Luật về góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh đất đai theo hướng: Quy định cụ thể về các trường hợp góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại đất đai, về các điều kiện để thực hiện góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại đất đai; nội dung của phương án góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại đất đai, về chủ thể thực hiện, về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.
 • Về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  • Cơ quan soạn thảo báo cáo như sau: Theo quy định tại Điều 53 của Hiến pháp “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Do dó, người sử dụng đất phải có trách nhiệm bắt buộc phải đăng ký với cơ quan nhà nước để thống nhất quản lý, liên quan đến đăng ký tài sản theo nhu cầu của chủ sở hữu là phù hợp với Bộ luật Dân sự, theo đó chủ sở hữu tài sản có quyền định đoạt và đăng ký tài sản thuộc sở hữu của mình theo nhu cầu với cơ quan nhà nước.
  • Đối với việc chứng nhận quyền sở hữu trong các trường hợp tài sản gắn liền với đất (bất động sản nghỉ dưỡng, tài sản được tạo lập trên đất của người khác…) là những nội dung liên quan đến quy định về kỹ thuật, cơ quan soạn thảo tiếp thu, quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

 1. 04 lưu ý về luật Việt Nam khi lắp đặt các trạm sạc điện cho xe điện
 2. Tờ trình mới của Bộ Công Thương về đề án Quy hoạch điện VIII 
 3. 03 lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Việt Nam 
 4. Danh sách 35 câu hỏi về CISG thường gặp và câu trả lời (phần 2) 

VIDEO ĐÃ ĐĂNG

[Tư vấn luật] 3 rủi ro pháp lý về Căn hộ du lịch (Condotel) theo luật Việt Nam

BLawyers Vietnam cung cấp 3 rủi ro pháp lý về Căn hộ du lịch (Condotel) theo luật Việt Nam

SỰ KIỆN SẮP TỚI

TUẦN LỄ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM NGÀNH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
NĂM 2022

Thời gian: 23/12/2022 – 29/12/2022

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Cơ quan bảo trợ:

 • Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM
 • Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM

Xem thêm chi tiết tại: Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành lương thực thực phẩm năm 2022

Tải bản đẹp: 

Bản tin #5 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Bản tin tháng 11/2022 / Bản tin tháng 10/2022

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.