4 thay đổi đáng lưu ý về Bộ luật Lao động mới của Việt Nam

Từ ngày 1/1/2021, Quốc hội đã thông qua một Bộ luật Lao động (“BLLĐ”) mới và theo đó có hiệu lực. Bộ luật mới này … Xem chi tiết 4 thay đổi đáng lưu ý về Bộ luật Lao động mới của Việt Nam