Cách xác định tiền lãi chậm trả, phạt vi phạm và bồi thường trong quan hệ thương mại theo Án lệ số 09/2016/AL?

Khi ký kết một hợp đồng thương mại, các bên tham gia đều muốn đạt được mục đích và lợi ích nhất định cho mình. … Xem chi tiết Cách xác định tiền lãi chậm trả, phạt vi phạm và bồi thường trong quan hệ thương mại theo Án lệ số 09/2016/AL?