Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vợ hoặc chồng xác lập đã được công chứng có hủy bỏ được không?

Quyền sử dụng đất (“QSDĐ”) là một tài sản đặc biệt và có giá trị. Nếu vợ chồng có QSDĐ chung thì vợ hoặc chồng … Xem chi tiết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vợ hoặc chồng xác lập đã được công chứng có hủy bỏ được không?