Cập nhật một số quy định mới trong tháng 06/2024

Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật Việt Nam #23 mang đến bạn các thông tin sau:

BẢN TIN PHÁP LUẬT

I. Ban hành Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Vào ngày 19/4/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Các loại chi phí phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (“Hệ thống”) có thể phát sinh các loại chi phí như sau:

 1. Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống;
 2. Chi phí nộp hồ sơ dự thầu trên Hệ thống;
 3. Chi phí đối với nhà thầu trúng thầu của gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường; và
 4. Chi phí kết nối chức năng bảo lãnh dự thầu điện tử giữa Hệ thống với các tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
2. Tổ chức có trách nhiệm thu chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và doanh nghiệp thực hiện dự án “Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ” (“Doanh nghiệp Dự án e-GP”) là hai tổ chức có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng khoản thu cho việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống, theo đó:

 1. Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia có trách nhiệm thu chi phí tại Mục I.1.(i) và I.1.(iv) nên trên; và
 2. Doanh nghiệp Dự án e-GP thực hiện thu các loại chi phí tại Mục I.1.(ii) và I.1.(iii) nêu trên.
3. Mục đích sử dụng của các khoản thu từ chi phí phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống

Các khoản thu được từ Mục I.1 nêu trên được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

 1. Quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống; và
 2. Các nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đầu tư của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia liên quan đến việc tổ chức quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống.
4. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư trong việc nộp các chi phí phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống

Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia Hệ thống có trách nhiệm nộp các chi phí theo Mục I.1 nêu trên theo thời hạn như sau:

 1. Đối với chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống:
  • Nộp trước ngày 01/4 hằng năm (trừ năm thực hiện đăng ký trên Hệ thống). Đối với năm 2024, thời hạn nộp chi phí là trước ngày 01/7/2024;
  • Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư nộp chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực trên Hệ thống cho nhiều năm (tối đa là 05 năm) thì chi phí này được khấu trừ tương ứng theo từng năm; và
  • Trường hợp nhà thầu đồng thời là nhà đầu tư thì chỉ phải nộp chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực trên Hệ thống với tư cách là nhà thầu.
 2. Đối với chi phí nộp hồ sơ dự thầu: Thời hạn nộp tối đa là 14 ngày kể từ ngày mở thầu.
 3. Đối với chi phí nhà thầu trúng thầu: Thời hạn nộp tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống. Trường hợp trúng thầu nhưng không ký hợp đồng thì nhà thầu thông báo cho Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và Doanh nghiệp Dự án e-GP trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống để Doanh nghiệp Dự án e-GP hoàn trả chi phí này cho nhà thầu.

Hết thời hạn theo quy định mà nhà thầu, nhà đầu tư không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà thầu, nhà đầu tư bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà thầu, nhà đầu tư không được thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

II. Ban hành Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá điện, hợp đồng mua bán điện

Vào ngày 12/04/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá điện, hợp đồng mua bán điện với một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Đối tượng áp dụng Thông tư 07/2024/TT-BCT

Thông tư 07/2024/TT-BCT áp dụng với các đối tượng sau:

 1. Nhà máy điện hoạt động trên lãnh thổ nước Việt Nam đấu nối với hệ thống điện quốc gia; và
 2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các đối tượng không được áp dụng phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện mẫu trong thông tư 07/2024/TT-BCT gồm:

 1. Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;
 2. Nhà máy thủy điện nhỏ áp dụng biểu giá chi phí tránh được;
 3. Nhà máy điện độc lập được đầu tư theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT);
 4. Nhà máy điện và tổ máy cung cấp dịch vụ phụ trợ; và
 5. Nhà máy điện áp dụng cơ chế giá mua điện tại các văn bản của cấp có thẩm quyền.
2. Nguyên tắc xác định giá phát điện

Giá phát điện của nhà máy điện được xây dựng trên cơ sở sau:

 1. Các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của Chủ đầu tư trong toàn bộ đời sống kinh tế dự án; và
 2. Tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) không vượt quá 12%.

Giá phát điện bao gồm các thành phần sau do Bên bán và Bên mua thỏa thuận, được xây dựng theo các phương pháp quy định tại Thông tư số 07/2024/TT-BCT:

 1. Giá hợp đồng mua bán điện; và
 2. Giá đấu nối đặc thù (nếu có).

Giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn và đối với nước thải công nghiệp (áp dụng đối với nhà máy nhiệt điện) và các khoản thuế, phí, các khoản thu bằng tiền khác (trừ các khoản thuế, phí đã được tính trong phương án giá phát điện).

3. Phương pháp xác định giá phát điện đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (“EVN”) nhưng chưa có giá phát điện chính thức

3.1. Đối tượng áp dụng: Các nhà máy điện mặt trời đã ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN trước ngày 01/01/2021 và nhà máy điện gió đã ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN trước ngày 01/11/2021 nhưng không đáp ứng điều kiện áp dụng giá mua điện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTgQuyết định số 39/2018/QĐ-TTg.

3.2. Xây dựng phương án giá phát điện

Căn cứ nguyên tắc xác định giá phát điện theo Mục II.2 nêu trên, phương án giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió được xây dựng như sau:

 1. Năm cơ sở của nhà máy điện đàm phán giá phát điện là năm vận hành thương mại của nhà máy điện;
 2. Đối với phần nhà máy điện chưa có giá phát điện, giá phát điện được xác định trên cơ sở thông số đầu vào của toàn bộ nhà máy điện; và
 3. Các thông số tính toán giá phát điện khác do Bên bán và Bên mua thỏa thuận.
4. Áp dụng mẫu Hợp đồng mua bán điện mới
 1. Hợp đồng mua bán điện mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 07/2024/TT-BCT là cơ sở cho Bên bán và Bên mua đàm phán ký kết. Bên bán và Bên mua có quyền thỏa thuận, thống nhất bổ sung các điều khoản được quy định cụ thể trong Hợp đồng mua bán điện nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam;
 2. Ngôn ngữ hợp đồng sử dụng là tiếng Việt. Bên bán và Bên mua có thể thỏa thuận bổ sung hợp đồng với ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh; and
 3. Bên bán và Bên mua thống nhất và có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực kiểm tra hợp đồng mua bán điện sau khi kết thúc đàm phán và ký tắt hợp đồng mua bán điện.

Lưu ý: Nội dung về Hợp đồng mua bán điện mẫu theo Thông tư số 07/2024/TT-BCT không áp dụng đối với nhà máy điện mặt trời, điện gió, trừ trường hợp tham gia thị trường điện cạnh tranh.

III. Ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vào ngày 24/04/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Các phân ngành thuộc Quy hoạch năng lượng quốc gia

Quy hoạch năng lượng quốc gia bao gồm các phân ngành sau: Dầu khí, than, điện, năng lượng mới và tái tạo với các nhiệm vụ từ điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò, khai thác, sản xuất, tồn trữ, phân phối đến sử dụng và các hoạt động khác có liên quan.

2. Nguồn vốn sử dụng trong các dự án đầu tư/ đề án thuộc Quy hoạch năng lượng quốc gia
 1. Đối với ngành năng lượng: Toàn bộ các dự án đầu tư ngành năng lượng sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công; và
 2. Đối với ngành điện: Các đề án về hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện sử dụng nguồn vốn đầu tư công (theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).
3. Hai nội dung chủ yếu của Quyết định số 338/QĐ-TTg về phân ngành năng lượng mới và tái tạo

3.1. Các lĩnh vực thuộc phân ngành năng lượng mới và tái tạo: Năng lượng gió; năng lượng mặt trời; năng lượng sinh khối, nhiên liệu sinh học, khí sinh học; năng lượng chất thải rắn; thủy điện nhỏ; năng lượng tái tạo khác (thủy triều, sóng biển, địa nhiệt); năng lượng mới (hydro, amoniac, các nhiên liệu có nguồn gốc từ hydro, nhiên liệu tổng hợp…).

3.2. Định hướng phát triển phân ngành năng lượng mới và tái tạo theo Quy hoạch năng lượng điện quốc gia

 1. Phát triển mạnh điện gió ngoài khơi kết hợp với các loại hình năng lượng tái tạo khác (điện mặt trời, điện gió trên bờ,…) để sản xuất năng lượng mới (hydro, amoniac xanh,…) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; và
 2. Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày viết: 29/6/2024

Tác giả: BLawyers Vietnam

Đội ngũ thực hiện Bản tin cập nhật tin tức pháp lý

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

✍ Legal News and Update Team
📩 legalnews@blawyersvn.com

CÁC BẢN TIN PHÁP LUẬT ĐÃ ĐĂNG

Tải bản chất lượng cao tại đây :

Bản tin Pháp luật #23 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác của BLawyers VietnamBản tin Pháp luật tháng 02/2024/ Bản tin Pháp luật tháng 03/2024/ Bản tin Pháp luật tháng 04/2024

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.