CNPL tháng 01/2021 (Phần 5)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 148 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020

Bộ Kế Hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 8909/BKHĐT-PC đề ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư với nội dung chính như sau:

 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 2020:

(i) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư:

   • Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ: Bộ Kế Hoạch và Đầu tư.
   • Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Cơ quan đăng ký đầu tư.

(ii) Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (trước đây là Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài) đã được thiết lập và vận hành.

(iii) Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (“Tổ Chức Kinh Tế”) phải thỏa mãn điều kiện được quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư 2020 và nộp 01 bộ hồ sơ đền cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

   • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
   • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và Tổ Chức Kinh Tế;
   • Văn bản kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tổ Chức Kinh Tế (nếu có).
 • Giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày 01/01/2021:

(i) Hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận mà đã quá thời hạn giải quyết nhưng chưa trả kết quả thì được tiếp tục giải quyết theo quy định Luật Đầu tư 2014.

(ii) Nếu hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận có thời hạn giải quyết thủ tục hành chính sau ngày 01/01/2021, nhà đầu tư nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) hoặc điều chỉnh các nội dung trong hồ sơ đã nộp cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư 2020.

II. Điều kiện áp dụng thuế suất GTGT 0% đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng nước ngoài của doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 35/CT-TTHT đề ngày 05/01/2021 về ghi nhận doanh thu và điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% cho doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng nước ngoài của doanh nghiệp, với nội dung chính như sau:

 • Về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, căn cứ theo Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC:
  1. Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
  2. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
 • Về điều kiện áp dụng thuế suất GTGT 0%, căn cứ theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:
  1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; …, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
  2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu:
   • Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
   • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
   • Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

III. Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (“KH&CN”) quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2021, với nội dung chính như sau:

 • Điều kiện của doanh nghiệp KH&CN được miễn giảm thuế TNDN:
  1. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
  2. Doanh thu hàng năm từ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp.
  3. Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường.
  4. Phải hạch toán riêng thu nhập hình thành từ kết quả KH&CN trong kỳ; nếu không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ doanh thu giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp khoa học công nghệ được ưu đãi miễn thuế TNDN 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo, tính từ thời điểm doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ngoài ra:
  1. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp GCN mà trong 03 năm đầu chưa phát sinh doanh thu thì năm đầu tiên được miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ tư;
  2. Trong thời gian hưởng ưu đãi mà tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm khoa học công nghệ không đạt từ 30% trở lên thì năm đó doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi và vẫn tính trừ vào thời gian ưu đãi thuế của doanh nghiệp;
  3. Trường hợp doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu của năm đầu tiên nhưng dưới 12 tháng thì được phép lựa chọn đăng ký hưởng ưu đãi từ năm tiếp theo (năm đ ầu tiên kê khai, nộp thuế theo quy định và không hưởng ưu đãi);
  4. Trường hợp doanh nghiệp đã hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi khác thì thời gian hưởng ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ được tính bằng thời gian miễn, giảm thuế TNDN áp dụng cho doanh nghiệp khoa học công nghệ trừ đi thời gian miễn, giảm thuế TNDN đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #148 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 1/2021 (Phần 4) | Tháng 1/2021 (Phần 3) | Tháng 1/2021 (Phần 2) |Tháng 1/2021 (Phần 1)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.