CNPL tháng 05/2021 (Phần 4)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 163 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Vào ngày 21/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường với những nội dung sau:

Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch);
 • Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP);
 • Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm:

 • Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;
 • Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;
 • Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm (nếu có);
 • Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;
 • Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

II. Công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vào ngày 17/5/2021, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (“Mạng Lưới”). Một số nội dung đáng lưu ý là:

Lĩnh vực tư vấn ngành kế hoạch và đầu tư (“Lĩnh Vực”) gồm:

 • Tư vấn về thành lập và vận hành doanh nghiệp.
 • Tư vấn về quản trị và phát triển doanh nghiệp.
 • Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn về đầu tư.
 • Tư vấn về đấu thầu.
 • Tư vấn về tiếp cận tài chính.

Tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng Lưới như sau:

Đối với cá nhân:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đạo đức nghề nghiệp và không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tư vấn;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề liên quan đến Lĩnh Vực;
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với các chức vụ: giám đốc 01 doanh nghiệp từ 10 nhân viên trở lên; cán bộ quản lý tại doanh nghiệp; cán bộ làm việc tại tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; cán bộ tư vấn cho doanh nghiệp;
 • Đã hoặc đang thực hiện tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn thuộc một trong các Lĩnh Vực trong thời gian 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia Mạng Lưới; và
 • Không thuộc danh sách cá nhân, tổ chức tư vấn đưa ra khỏi Mạng Lưới công bố tại Cổng thông tin quốc gia.
 • Trường hợp cá nhân là người nước ngoài thì phải đáp ứng các quy định về người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo Bộ luật Lao động.

Đối với tổ chức:

 • Tổ chức đã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; không đang trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, giải thể; thực hiện hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp về một trong các Lĩnh Vực;
 • Có tối thiểu 02 cá nhân tư vấn về một trong các Lĩnh Vực; đang làm việc liên tục, toàn thời gian từ 12 tháng trở lên cho tổ chức tư vấn tính đến thời điểm tổ chức tư vấn đăng ký tham gia Mạng Lưới; và
 • Đã hoặc đang thực hiện ít nhất 02 hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp trong thời gian 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia Mạng Lưới. Trong đó ứng với mỗi lĩnh vực tư vấn đăng ký hoạt động, có ít nhất 01 hợp đồng tư vấn đã hoặc đang thực hiện.

III. Quản lý xây dựng và quản lý chi phí đầu tư

Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1522/BXD-HĐXD đề ngày 07/5/2021 về quản lý xây dựng và quản lý chi phí đầu tư với nội dung sau:

Việc sử dụng vốn của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng là vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn nêu trên được xác định là dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo pháp luật về xây dựng.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #163 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 5/2021 (Phần 3) |Tháng 5/2021 (Phần 2)Tháng 5/2021 (Phần 1) | Tháng 4/2021 (Phần 5) | Tháng 4/2021 (Phần 4) | Tháng 4/2021 (Phần 3) | Tháng 4/2021 (Phần 2) | Tháng 4/2021 (Phần 1)Tháng 3/2021 (Phần 4)Tháng 3/2021 (Phần 3) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.