CNPL tháng 12/2020 (Phần 1)

Cập nhật pháp luật Việt Nam

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 140 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Giải đáp vướng mắc trong quy định pháp luật về ủy quyền

Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 3817/BTP-PLDSKT đề ngày 15/10/2020 trả lời kiến nghị về vướng mắc trong quy định pháp luật về ủy quyền như sau:

  • Hợp đồng ủy quyền được xác lập không dựa trên tên gọi của văn bản. Văn bản ủy quyền có chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, xác lập quan hệ ủy quyền sẽ được xem là hợp đồng ủy quyền.
  • Trong trường hợp được bên ủy quyền đồng ý, bên nhận ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện bằng văn bản, với điều kiện tuân thủ hình thức phù hợp với hợp đồng ủy quyền ban đầu.
  • Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho người khác thực hiện công việc, người đại diện này có thể ủy quyền theo các phương án sau:

(i) Người đại diện theo pháp luật nhân danh doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện các công việc được ủy quyền theo văn bản ủy quyền;

(ii) Người đại diện theo pháp luật nhân danh cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của mình trong phạm vi được ủy quyền theo văn bản ủy quyền.

II. Ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp sáp nhập dự án đầu tư

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 6019/CT-THTT đề ngày 30/10/2020 về ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp sáp nhập dự án đầu tư với nội dung như sau:

  • Doanh nghiệp có dự án đầu tư hình thành từ việc sáp nhập 02 dự án đầu tư cùng địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì dự án sau khi sáp nhập không thuộc trường hợp áp dụng ưu đãi thuế TNDN như dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng.
  • Doanh nghiệp được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư trước khi sáp nhập trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp tự xác định ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

III. Thuế TNCN đối với cá nhân là người Việt Nam phát sinh thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn tại nước ngoài

Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 95846/CT-TTHT đề ngày 02/11/2020 về chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn với nội dung như sau:

  • Trường hợp cá nhân người Việt Nam phát sinh thu nhập từ đầu tư vốn tại nước ngoài:

(i) Nếu là cá nhân không cư trú thì không phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam.

(ii) Nếu là cá nhân cư trú thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định.

  • Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực, nếu cá nhân phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam thì sẽ được khấu trừ số thuế đã nộp tại Hoa Kỳ.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #140 (Tiếng Việt)

Xem các bản cập nhật pháp luật Việt Nam khác: Tháng 11/2020 (P4) | Tháng 11/2020 (P3)Tháng 11/2020 (P2) | Tháng 11/2020 (P1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.