CNPL tháng 12/2020 (Phần 3)

Cập nhật pháp luật Việt Nam

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 142 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Một số điểm mới đáng chú ý của Luật Cư trú 2020

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 13/11/2020 với 7 chương và 38 điều, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 với một số điểm mới đáng chú ý như sau:

  • Thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật. Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.
  • Không còn điều kiện riêng khi nhập hộ khẩu các thành phố trực thuộc trung ương. Công dân được đăng ký thường trú tại một số chỗ ở hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện luật định trong các trường hợp sau đây:

(i) Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình;

(ii) Chỗ ở không thuộc quyền sở hữu của mình nếu được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý;

(iii) Chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ;

(iv) Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở;

(v) Cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc chỗ ở của hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý đối với những người được chăm sóc, nôi dưỡng, trợ giúp; hoặc

(vi) Phương tiện đối với người sinh sống, làm nghề lưu động trên các phương tiện đó.

II. Một số nội dung nổi bật của Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

Vào ngày 13/11/2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Trong đó có một số nội dung nổi bật sau đây:

  • Thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với bên ký kết nước ngoài, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế.
  • Thỏa thuận quốc tế không phải là điều ước quốc tế, đồng thời không được sử dụng tên gọi đặc thù của điều ước quốc tế, bao gồm công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định.
  • Thỏa thuận quốc tế phải có một văn bản bằng tiếng Việt. Nếu có thỏa thuận khác giữa các bên, bên Việt Nam có trách nhiệm dịch thỏa thuận quốc tế này sang tiếng Việt.
  • Đáng chú ý, đối với Bên ký kết nước ngoài, ngoại trừ các cơ quan, tổ chức thuộc nhà nước, chính phủ nước ngoài, đối tượng ký kết còn bao gồm cá nhân nước ngoài, tổ chức, pháp nhân thành lập theo quy định pháp luật nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế khác.

III. Điều kiện của bất động sản (“BĐS”) hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 5553/BXD-QLN đề ngày 18/11/2020 hướng dẫn quy định về điều kiện của BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh liên quan đến giấy tờ về quyền sử dụng đất với nội dung sau đây:

  • Một trong những điều kiện của BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất xác định theo quy định của pháp luật đất đai:

(i) Đối với trường hợp Nhà nước giao đất thì phải có quyết định giao đất;

(ii) Đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất thì phải có hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất; hoặc

(iii) Đối với trường hợp không được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất, người đang sử dụng đất ổn định phải được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  • Về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án BĐS, bên bán nhà có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiêm cấm hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #142 (Tiếng Việt)

Xem các bản cập nhật pháp luật Việt Nam khác: Tháng 12/2020 (P2) | Tháng 12/2020 (P1) | Tháng 11/2020 (P4) | Tháng 11/2020 (P3)Tháng 11/2020 (P2) | Tháng 11/2020 (P1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.