CNPL tháng 04/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 155 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp đề ngày 16/3/2021 với nội dung như sau:

 • Ban hành 99 các mẫu văn bản mới sử dụng trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo về việc rà soát thông tin, tình trạng pháp lý đến doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đối chiếu, bổ sung, cập nhật thông tin và phản hồi, đồng thời chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của thông tin.
 • Tổ chức, cá nhân có thể đề nghị để được cung cấp thông tin được lưu trữ trên hệ thống tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoặc Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải trả phí theo quy định.

II. Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (“Dự Án PPP”)

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý tài chính dự án PPP với nội dung sau:

1. Phương án tài chính của Dự Án PPP

 • Nguyên tắc xây dựng: phải phản ánh đầy đủ các khoản chi phí và nguồn thu hợp pháp; các chỉ tiêu tài chính của phương án phải được tính toán trên cơ sở các dòng tiền sau thuế; doanh thu thực tế không bao gồm thuế giá trị gia tăng, đồng tiền sử dụng là Việt Nam Đồng.
 • Nội dung: Tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư; các đề xuất ưu đãi, bảo đảm; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; dự kiến các khoản chi phí trong thời gian vận hành của dự án; …

2. Nguồn vốn thực hiện Dự Án PPP gồm nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và nguồn từ huy động vốn vay, vốn trái phiếu doanh nghiêp và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

3. Quản lý, sử dụng, thanh toán vốn nhà nước trong thực hiện Dự Án PPP

 • Cơ quan ký hợp đồng Dự Án PPP (“Cơ Quan Ký”) gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản 01 bộ hồ sơ pháp lý lần đầu trước hoặc cùng thời điểm đề nghị thanh toán phần vốn đầu tư công; vốn chi thường xuyên; vốn từ nguồn thu hợp pháp để chi đầu tư, chi thường xuyên trong Dự Án PPP.
 • Cơ Quan Ký lập và gửi Kho bạc Nhà nước 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

4. Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

 • Sau khi Dự Án PPP và các công trình liên quan thuộc Dự Án PPP hoàn thành thì phải được thực hiện quyết toán.
 • Doanh nghiệp lập Dự Án PPP (“DN”) gửi 01 hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở Dự Án PPP trong thời hạn tối thiểu như sau:
  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ: 09 tháng;
  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 06 tháng.

5. Thực hiện chia sẻ doanh thu tăng, giảm:

 • Cơ Quan Ký đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán phần tăng, giảm doanh thu thực tế của dự án. Đối với phần doanh thu tăng, DN nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thời điểm Kiểm toán nhà nước ban hành báo cáo kiểm toán. Đối với phần doanh thu giảm, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
 • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày DN nộp hồ sơ quyết toán thuế năm, DN gửi văn bản báo cáo Cơ Quan Ký về doanh thu thực tế của năm tài chính (nếu có).

III. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền thuê nhà do doanh nghiệp chi trả hộ cho người lao động nước ngoài

Cục Thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2864/CTBDU-TTHT đề ngày 22/02/2021 trả lời Công văn số 22092020/KT-WSE của doanh nghiệp với nội dung như sau:

 • Trường hợp trong hợp đồng lao động ký giữa Công ty và chuyên gia nước ngoài có thỏa thuận Công ty chi trả tiền nhà cho chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác tại Việt Nam thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.
 • Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do Công ty trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế trả hộ nhưng không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #155 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 3/2021 (Phần 4)Tháng 3/2021 (Phần 3) | Tháng 3/2021 (Phần 2) | Tháng 3/2021 (Phần 1) | Tháng 2/2021 (Phần 2) | Tháng 2/2021 (Phần 1) | Tháng 1/2021 (Phần 5)Tháng 1/2021 (Phần 4) | Tháng 1/2021 (Phần 3) | Tháng 1/2021 (Phần 2) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.