Sự khác biệt giữa tài khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Việt Nam: Danh sách 19 câu hỏi thường gặp và câu trả lời

Tài khoản đầu tư trực tiếp và tài khoản đầu tư gián tiếp

Qua bộ 19 Câu Hỏi Thường Gặp và Câu Trả Lời này, BLawyers Vietnam trình bày tổng quan về quy định của pháp luật Việt Nam đối với Tài khoản đầu tư trực tiếp (“DICA”) và Tài khoản đầu tư gián tiếp (“IICA”). Trong đó, chúng tôi nêu về điều kiện, thủ tục đăng ký và sử dụng DICA và IICA theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

1. Thế nào là DICA và IICA?
 1. Tài khoản đầu tư trực tiếp (hay DICA) là tài khoản thanh toán (“TKTT”) bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài (“NĐTNN”) mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
 2. Tài khoản đầu tư gián tiếp (hay IICA) là TKTT bằng đồng Việt Nam do NĐTNN mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thông qua các hình thức nào?

Hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam là hoạt động NĐTNN vào Việt Nam thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế và được cấp giấy chứng nhận đầu tư; hoặc trường hợp NĐTNN sở hữu 51% vốn điều lệ trở lên. NĐT trong các trường hợp này sẽ đóng vai trò là thành viên trực tiếp điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư.

Các hình thức đầu tư trực tiếp theo pháp luật Việt Nam bao gồm:

 1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
 2. Thực hiện dự án đầu tư;
 3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);
 4. Đầu tư góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến NĐT sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp; và
 5. Các hình thức đầu tư trực tiếp theo quy định của Chính phủ.
3. Nguyên tắc sử dụng DICA là gì?
 1. NĐTNN, NĐT Việt Nam được góp vốn đầu tư (“VĐT”) bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của họ theo các giấy tờ sau đây:
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“IRC”);
  • Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành;
  • Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của NĐTNN;
  • Hợp đồng PPP (hợp đồng hợp tác công tư);
  • Tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của NĐTNN phù hợp với quy định của pháp luật.
 2. Người cư trú là NĐT Việt Nam được góp VĐT bằng nguồn ngoại tệ tự có;
 3. NĐTNN, NĐT Việt Nam thực hiện góp VĐT bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản vào DICA;
 4. Giao dịch thu tiền rút vốn, chi trả tiền gốc, lãi, phí; tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài do pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp quy định;
 5. NĐTNN sử dụng lợi nhuận được chia trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật có liên quan.
4. Đối tượng nào phải mở và sử dụng DICA?

Có 03 đối tượng sau đây phải mở và sử dụng DICA:

 1. Doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài;
 2. NĐTNN tham gia hợp đồng BCC; và
 3. NĐTNN trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.
5. Thủ tục mở DICA được thực hiện như thế nào?

Để mở DICA cần phải thực hiện thủ tục như sau:

 1. Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng được phép mở tài khoản.
 2. Bước 2: Ngân hàng thực hiện kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có).
 3. Bước 3: Ngân hàng và NĐTNN tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng DICA.
 4. Bước 4: Ngân hàng thông báo số hiệu, tên TKTT, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản.
 5. Bước 5: Ngân hàng thu thập mẫu dấu, mẫu chữ ký, chứng thư số (nếu có) của chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.
6. Các giao dịch bằng ngoại tệ có phải thực hiện bằng DICA không?

Có. Các giao dịch thu, chi bằng ngoại tệ phải thực hiện bằng DICA bao gồm:

6.1. Các giao dịch thu
 1. Thu chuyển khoản tiền góp VĐT trực tiếp bằng ngoại tệ của NĐTNN, NĐT Việt Nam;
 2. Thu chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng VĐT, DAĐT;
 3. Thu chuyển khoản ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép để chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài;
 4. Thu chuyển khoản từ TKTT bằng ngoại tệ của chính các đối tượng mở và sử dụng DICA để chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài cho NĐTNN;
 5. Thu chuyển đổi ngoại tệ để thực hiện góp VĐT trong trường hợp đồng tiền góp vốn khác với đồng tiền của DICA đã mở;
 6. Thu chuyển khoản tiền thặng dư vốn cổ phần từ việc phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài;
 7. Thu chuyển khoản ngoại tệ thu được từ doanh thu bán sản phẩm dầu khí trong nước (nếu có);
 8. Các khoản thu chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài;
 9. Các khoản thu hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
6.2. Các giao dịch chi
 1. Chi chuyển khoản sang TKTT bằng ngoại tệ của chính các đối tượng mở và sử dụng DICA, người điều hành dự án dầu khí để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 2. Chi bán ngoại tệ cho TCTD được phép để chuyển vào TKTT bằng đồng Việt Nam của chính đối tượng mở và sử dụng DICA;
 3. Chi chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng VĐT, DAĐT cho bên chuyển nhượng ở nước ngoài hoặc chi bán ngoại tệ để thanh toán giá trị chuyển nhượng VĐT, DAĐT cho bên chuyển nhượng tại Việt Nam bằng đồng Việt Nam;
 4. Chi chuyển khoản lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam của NĐTNN ra nước ngoài;
 5. Chi chuyển khoản VĐT trực tiếp bằng ngoại tệ của NĐTNN ra nước ngoài trong trường hợp giảm VĐT, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của DAĐT, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP;
 6. Chi chuyển đổi ngoại tệ để thực hiện chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong trường hợp đồng tiền chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài khác với đồng tiền của DICA đã mở;
 7. Các khoản chi chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ của doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài;
 8. Các khoản chi hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
7. Các giao dịch bằng đồng Việt Nam có phải thực hiện bằng DICA không?

Có. Các giao dịch thu, chi bằng đồng Việt Nam phải thực hiện bằng DICA bao gồm:

7.1. Các giao dịch thu

 1. Thu chuyển khoản tiền góp VĐT trực tiếp bằng đồng Việt Nam của NĐTNN, NĐT Việt Nam thuộc các đối tượng mở và sử dụng DICA;
 2. Thu chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng VĐT, DAĐT;
 3. Thu chuyển khoản lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam của NĐTNN, NĐT Việt Nam thuộc đối tượng mở và sử dụng DICA để thực hiện tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư tại Vệt Nam;
 4. Thu chuyển khoản từ TKTT bằng đồng Vệt Nam của chính đối tượng mở và sử dụng DICA để chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài cho NĐTNN;
 5. Thu chuyển khoản tiền thặng dư vốn cổ phần từ việc phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tại DN có VĐT trực tiếp nước ngoài;
 6. Các khoản thu chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam;
 7. Các khoản thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
7.2. Các giao dịch chi
 1. Chi chuyển khoản sang TKTT bằng đồng Việt Nam của chính đối tượng mở và sử dụng DICA, người điều hành dự án dầu khí để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 2. Chi chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng VĐT, DAĐT cho bên chuyển nhượng tại Việt Nam hoặc chi mua ngoại tệ để thanh toán giá trị chuyển nhượng VĐT, DAĐT cho bên chuyển nhượng ở nước ngoài;
 3. Chi mua ngoại tệ chuyển khoản để chuyển lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam cho NĐTNN ra nước ngoài;
 4. Chi chuyển khoản VĐT trực tiếp bằng đồng Việt Nam cho NĐT Việt Nam hoặc chi mua ngoại tệ để chuyển VĐT trực tiếp cho NĐTNN ra nước ngoài trong trường hợp giảm VĐT, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của DAĐT, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP;
 5. Các khoản chi chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam;
 6. Các khoản chi hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
8. NĐTNN có được phép sử dụng DICA để chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam không?

Có. NĐTNN có thể sử dụng DICA để chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam đối với các trường hợp sau:

 1. Trước khi được cấp các giấy phép cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam, NĐTNN có thể sử dụng DICA để chuyển tiền đầu tư nhằm thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam.
 2. Sau khi được cấp các giấy phép cần thiết cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam, NĐTNN có thể sử dụng DICA để chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam nhằm các mục đích sau đây:
 • Chuyển một phần hoặc toàn bộ tiền đầu tư thành vốn góp;
 • Chuyển một phần hoặc toàn bộ tiền đầu tư thành vốn vay nước ngoài của doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài;
 • Chuyển trả cho NĐTNN bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam số tiền đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí hợp pháp.
9. NĐTNN có được phép sử dụng DICA để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài không?

Có. NĐTNN có thể sử dụng DICA chuyển ra nước ngoài các khoản như sau:

 1. Tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
 2. VĐT trực tiếp khi giảm vốn đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư; kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.
10. NĐTNN có trách nhiệm gì khi sử dụng DICA?

NĐTNN khi sử dụng DICA có các trách nhiệm sau:

 1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 2. Kê khai trung thực, đầy đủ nội dung giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 3. Cung cấp tài liệu, chứng tứ liên quan theo yêu cầu và hướng dẫn của TCTD được phép, đồng thời tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại tài liệu, chứng từ đó;
 4. Việc mua ngoại tệ tại TCTD để chuyển vốn, lợi nhuận, nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài cho NĐTNN phải đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật;
 5. Chuyển trả các khoản thanh toán giá trị chuyển nhượng VĐT, DAĐT cho NĐTNN, NĐT Việt Nam đối với trường hợp thanh toán giá trị chuyển nhượng VĐT, DAĐT;
 6. Thực hiện báo cáo các nội dung liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
11. Trường hợp nào NĐTNN bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản từ IICA sang DICA?

NĐTNN sử dụng IICA để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp dẫn đến NĐTNN sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, NĐTNN bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản từ IICA sang DICA.

12. NĐTNN đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua các hình thức nào?

NĐTNN có thể đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua 07 hình thức sau, bao gồm:

 1. Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của NĐTNN vào doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
 2. Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của NĐTNN vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
 3. Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác;
 4. Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam;
 5. Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư;
 6. Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư;
 7. Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp NĐTNN trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ.
13. Nguyên tắc sử dụng IICA là gì?

NĐTNN khi sử dụng IICA phải tuân thủ các nguyên tắc như sau:

 1. Mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của NĐTNN tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.
 2. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của NĐTNN phải được thực hiện thông qua 01 IICA mở tại 01 ngân hàng được phép.
 3. Số dư trên IICA của NĐTNN không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
14. Thủ tục mở IICA được thực hiện như thế nào?

Thủ tục mở IICA tương tự như thủ tục mở DICA, cụ thể:

 1. Bước 1: NĐTNN nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng được phép mở tài khoản.
 2. Bước 2: Ngân hàng thực hiện kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có).
 3. Bước 3: Ngân hàng và NĐTNN tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng IICA.
 4. Bước 4: Ngân hàng thông báo số hiệu, tên TKTT, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản.
 5. Bước 5: Ngân hàng thu thập mẫu dấu, mẫu chữ ký, chứng thư số (nếu có) của chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.
15. Các giao dịch nào được thực hiện bằng IICA?

IICA được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây:

15.1. Các giao dịch thu
 1. Thu từ bán ngoại tệ cho TCTD được phép;
 2. Thu từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, bán chứng khoán và các giấy tờ có giá khác, nhận cổ tức, lãi từ trái phiếu và giấy tờ có giá phát sinh bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam;
 3. Thu chuyển khoản từ TKTT bằng đồng Việt Nam của NĐTNN mở tại ngân hàng được phép;
 4. Thu chuyển khoản từ tài khoản của công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư cho NĐTNN;
 5. Các giao dịch thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam của NĐTNN liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
15.2. Các giao dịch chi
 1. Chi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo 07 hình thức tại mục 12;
 2. Chi mua ngoại tệ tại TCTD được phép để chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài;
 3. Chi thanh toán các chi phí hợp pháp phát sinh tại Việt Nam;
 4. Chi chuyển sang TKTT bằng đồng Việt Nam của NĐTNN mở tại ngân hàng được phép;
 5. Chi chuyển sang TKTT của các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư cho NĐTNN;
 6. Các giao dịch chi hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
16. NĐTNN có được phép sử dụng IICA để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài không?

Có. Để có thể chuyển VĐT ra nước ngoài thông qua IICA, NĐTNN thực hiện như sau:

 1. Sử dụng đồng Việt Nam trên IICA để mua ngoại tệ tại TCTD được phép;
 2. Chuyển ngoại tệ đã mua tại TCTD được phép ra nước ngoài.
17. NĐTNN có được phép chuyển đổi hình thức đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thành đầu tư trực tiếp tại Việt Nam hoặc ngược lại không?

Có. Trường hợp NĐTNN đang đầu tư gián tiếp dưới hình thức mua cổ phần hoặc góp vốn trong doanh nghiệp Việt Nam muốn chuyển đổi sang hình thức đầu tư trực tiếp (tham gia, quản lý điều hành doanh nghiệp), NĐTNN thực hiện chuyển đổi như sau:

 1. NĐTNN không tiếp tục đầu tư gián tiếp tại Việt Nam:
  • Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư, NĐTNN mở DICA bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép;
  • Đóng IICA đã mở trước đây đồng thời chuyển số dư trên IICA sang DICA để đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
 2. NĐTNN tiếp tục đầu tư gián tiếp tại Việt Nam:
  • NĐTNN được sử dụng IICA đã mở trước đây để tiếp tục đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.
  • Đồng thời, NĐTNN thực hiện việc mở và sử dụng DICA để đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
 3. NĐTNN là người không cư trú sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp sau đây phải thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư từ trực tiếp sang gián tiếp;
 4. Doanh nghiệp có NĐTNN sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 5. Doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp IRC nhưng có nhu cầu và đã được cấp IRC;
 6. Doanh nghiệp có VĐT trực tiếp nước ngoài có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Lưu ý: Trường hợp 03 loại doanh nghiệp nêu trên đang thực hiện vay và trả nợ nước ngoài thông qua DICA thì được tiếp tục duy trì tài khoản này.

18. NĐTNN có trách nhiệm gì khi sử dụng IICA?

NĐTNN khi sử dụng IICA phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 1. NĐTNN phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam;
 2. Khi thực hiện các giao dịch thu chi trên IICA, NĐTNN có trách nhiệm:
 • Kê khai nội dung giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo yêu cầu và hướng dẫn của ngân hàng được phép;
 • Xuất trình, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo yêu cầu của ngân hàng được phép.
19. Trường hợp nào NĐTNN bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản từ DICA sang IICA?

NĐTNN bắt buộc phải chuyển đổi từ DICA sang IICA nếu tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, bao gồm các trường hợp:

 1. NĐTNN đã mở DICA bằng đồng Việt Nam;
 2. NĐTNN đã mở DICA bằng đồng Việt Nam, đồng thời có số dư đồng Việt Nam trên tài khoản tiền gửi chuyên dùng không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép;
 3. NĐTNN chưa mở DICA bằng đồng Việt Nam và có số dư tiền đồng Việt Nam gửi tại tài khoản tiền gửi chuyên dùng không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép;
 4. NĐTNN đã mở DICA bằng đồng Việt Nam, đồng thời có số dư tiền gửi ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép;
 5. NĐTNN chưa mở DICA bằng đồng Việt Nam, đồng thời có số dư tiền gửi ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 22/11/2023

Người viết: Tính Nguyễn và Chi Huỳnh

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.