Thanh tra, kiểm tra thuế và 05 lưu ý doanh nghiệp tại Việt Nam cần nắm

Thanh tra, kiểm tra thuế là một vấn đề đáng quan tâm đối với doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm được quy định về thanh – kiểm tra thuế dẫn đến việc đánh mất quyền lợi và phát sinh rủi ro không đáng có. 

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ lưu ý một vài điểm để các doanh nghiệp xem xét.

thanh tra

1. Thời điểm và địa điểm thanh tra, kiểm tra thuế

Việc kiểm tra thuế sẽ được tiến hành tại: (i) trụ sở của cơ quan thuế; hoặc (ii) trụ sở của doanh nghiệp. Thanh tra thuế sẽ được tiến hành tại trụ sở của doanh nghiệp.

Thời điểm thanh tra, kiểm tra thuế được ghi trên quyết định thanh tra, kiểm tra. Thông thường, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra thuế định kỳ mỗi năm một lần hoặc kiểm tra bất thường. Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ thanh tra khi doanh nghiệp có các dấu hiệu theo luật định.

2. Căn cứ thanh tra, kiểm tra thuế

Cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế theo từng trường hợp khi có các căn cứ tương ứng sau:

(i) Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan thuế được thực hiện nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của doanh nghiệp.

(ii) Kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp khi:

 • Doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế hoặc kiểm tra sau hoàn thuế;
 • Đã quá thời hạn kiểm tra thuế tại cơ quan thuế mà doanh nghiệp không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc khai không đúng;
 • Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan;
 • Có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
 • Theo theo kế hoạch, chuyên đề hoặc theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền;
 • Doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế.

(iii) Thanh tra thuế doanh nghiệp khi:

 • Có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế;
 • Để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng;
 • Theo yêu cầu của công tác quản lý thuế trên cơ sở kết quả phân loại rủi ro hoặc theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, kết luận của Thanh tra nhà nước và cơ quan khác có thẩm quyền.

3. Trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế

a. Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế

b. Kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp

c. Thanh tra thuế

4. Các quyền của doanh nghiệp trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế

Trong quá trình kiểm tra thuế thì doanh nghiệp có các quyền sau:

 1. Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế;
 2. Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra thuế; thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 3. Nhận biên bản thanh tra, kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản; Giải trình về các vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra thuế; Bảo lưu ý kiến trong biên bản thanh tra, kiểm tra thuế;
 4. Quyền Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện theo quy định pháp luật.

5. Những điều doanh nghiệp cần chuẩn bị khi thanh tra, kiểm tra thuế

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp nên rà soát lại tất cả hồ sơ khai thuế các kỳ. Việc làm này giúp doanh nghiệp phòng ngừa những rủi ro và sai phạm không đáng có.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, doanh nghiệp nên phối hợp với cơ quan thuế và đoàn thanh tra, kiểm tra để thực hiện giải trình, cung cấp và bổ sung thông tin, tài liệu phục vụ công cuộc thanh tra, kiểm tra.

Nếu có quyết định xử phạt hành vi vi phạm về thuế, doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định đó nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc tiền thuế được ấn định trong thời hạn nêu trong quyết định xử phạt.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 29/08/2022

Người viết: Thư Trần

Maybe you want to read:

Lưu ý về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với từng loại thu nhập

Các nguyên tắc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.